مدرس شدن در ژیوار آموزان
0

از 20 بهمن تا 20 اسفند

ظرفیت محدود

اختصاصا برای دانشجویان علوم پزشکی

از 25 بهمن تا 29 اسفند

ظرفیت محدود

دارای پکیج های متفاوت با توجه به شرایط شما اختصاصا برای دانشجویان علوم پزشکی

از 5 بهمن تا 5 اسفند

ظرفیت محدود

آموزش 4 مدل ( دو زن و دو مرد)

از 10 بهمن تا 10 اسفند

ظرفیت محدود

خوش نویسی با خودکار در سطح مبتدی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است