0

نماد ساماندهی

<img id = ‘nbqergvjsizpnbqewlaoesgt’ style = ‘cursor:pointer’ onclick = ‘window.open(“https://logo.samandehi.ir/Verify.aspx?id=239240&p=uiwkxlaopfvluiwkaodsobpd”, “Popup”,”toolbar=no, scrollbars=no, location=no, statusbar=no, menubar=no, resizable=0, width=450, height=630, top=30″)’ alt = ‘logo-samandehi’ src = ‘https://logo.samandehi.ir/logo.aspx?id=239240&p=odrfqftibsiyodrfshwllyma’ />
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است